Triết lý kinh doanh
Tham gia các chuỗi giá trị và trở thành công ty sản xuất thuốc Thú y, thủy sản, phụ gia thức ăn chăn nuôi có quy mô lớn tại thị trường Việt Nam.
Trở thành doanh nghiệp kinh doanh trên toàn cầu.

Sứ mệnh
Sản xuất và phân phối các sản phẩm, dịch vụ cho lĩnh vực chăn nuôi, Thú y và nuôi trồng thủy sản.

Tầm nhìn

Phụng sự và đóng góp cho sự phồn vinh của xã hội thông qua việc cung cấp những sản phẩm sáng tạo và an toàn.