Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

VITASOL ORAL

INCREASE EGG PRODUCTION

MAINTAIN LAYING HENS

Description

SPECIALIZED PRODUCTS FOR LAYING HEN

Composition

Vitamin A (min)    4.000.000 IUOther subtances:
Vitamin D3 (min)800.000 IUVitamin B3 (min)1.000 mg
Vitamin E (min)      1.600 mgVitamin B5 (min)5.340 mg
Vitamin K3 (min)600 mgVitamin B9 (min)100 mg
Vitamin B1 (min)2.000 mgVitamin B12 (min)1 mg
Vitamin B2 (min)1.000 mgVitamin C (min)1.000 mg
Vitamin B6 (min)1.000 mgSufficient distilled water1 liter
Methionine (min)10.000 mg
Choline (min)37.300 mg
Lysine (min)800 mg

Indication

Vitasol Oral is a specialized product for laying poultry, supplement vitamins and amino acids:

Prevention of vitamin and amino acid deficiencies in animals.

Increase egg production and size. Prolong peak egg laying rate, maintain laying hens, smooth and beautiful plumage.

Dosage & administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, for 3 – 5 consecutive days

Prevention of vitamin and amino acid deficiencies: 4-5ml/1 liter of drinking water or mix with 1kg feed.

Egg stimulation for poultry: 1ml/1 liter of drinking water or mix with 2ml/kg feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả