Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

TRIMECOL WS

TREATMENT OF DIARRHEA WITH GREEN FECES, WHITE FECES

Description

Composition

Trimethoprime……………………………………………5 g

Colistin sulfate …………………….120.000.000 IU

Excipients are sufficient……………………….100g

Indication

Particularly effective for the treatment of gastrointestinal infections:

Poultry: disease caused by E.coli, typhoid, diarrhea with green feces, white feces, necrotic enteritis and other gastrointestinal infections.

Swine: diarrhea caused by Salmonella, E.coli, diarrhea with green feces, white feces, yellow greasy-looking feces, necrotic enteritis and other gastrointestinal infections.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3-5 days

Poultry, waterfowl: 1g/5 kg body weight or 1g/liter of drinking water.

Swine: 1g/5 kg body weight.

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả