Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

NORLOX 20 ORAL

TREATMENT OF TYPHOID, PULLORUM DISEASE

Description

Composition

Norfloxacine………………………………………………..200g

Sufficient solvent……………………………………….1 liter

Indication

Treatment of diarrhea with green feces, white feces, yellow feces caused by Campylobacter, E.coli, Pullorum disease, paratyphoid, typhoid, caused by Salmonella, Pasteurellosis, urinary tract infections in poultry, swine, cow, buffalo, goat, sheep.

Treatment of respiratory diseases: CRD, CCRD, Glasser’s disease, asthma caused by Mycoplasma,… in poultry, swine, cow, buffalo, goat, sheep.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, waterfowl: 1 ml/10 kg body weight or 1g/2 liters of drinking water

Cattle: 1 ml/20 kg body weight or mix 1kg/ton of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả