Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

LINCOCIN 40S

TREATMENT OF GASTROINTESTINAL DISEASES

Description

Composition

Lincomycin HCl………………………………40g

Excipients are sufficient……………..100g

Indication

Poultry and waterfowl: Treatment of diarrhea, enteritis, necrotic enteritis caused by Clostridium perfringens, typhoid, Avian pasteurellosis (Fowl cholera).

Swine, buffalo, cow: Treatment of gastrointestinal diseases, diarrhea, dysentery, dysentery caused by Brachyspira hyodysenteriae.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, waterfowl: 1g/20 kg body weight or 1g/4 liters of drinking water.

Swine and other cattle: 1g/40 kg body weight or mix 1kg/2 tons of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả