Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

CHYMOSIN ORAL

ANTI – INFLAMMATORY

DISSOLVE PHLEGM

Description

Composition

Alfachymotrypsin …………………………………….4g

Trypsin ………………………………………………………1g

Sufficient solvent………………………………..1 liter

Indication
Anti-inflammatory, reduce mucus, reduce edema, dissolve phlegm, diseases causing inflammation of the respiratory tract in poultry, swine, buffalo, cow, goat, sheep.

Poultry: Effectively support the treatment of diseases effectively: ORT, Coryza, Air sac inflammation, diseases caused by Mycoplasma spp.,… Supports treatment of secondary diseases when poultry suffers from viral diseases.

Cattle: Effectively support the treatment of severe inflammatory diseases: APP, asthma, Glasser’s disease, MMA. Supports treatment of secondary diseases when cattle suffers from viral diseases.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 5 – 7 days.

Poultry, waterfowl: 1 ml/15kg body weight or 1g/3 – 4 liters of water.

Swine and other cattle: 1 ml/15kg body weight.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả