Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

BETA-GLUCAN VIT B12

INCREASE  IMMUNITY, STIMULATE GROWTH

EFFECTIVE SUPPORT FOR TREATMENT OF VIRAL DISEASES

Description

Composition

Yeast β-glucan (1,3-1,6)* (min)10.000 mg
Vitamin B12 (min)100 mg
Vitamin B1* (min)4.000 mg
Vitamin B2* (min)3.000 mg
Vitamin B3* (min)5.000 mg
Vitamin B6* (min)2.500 mg
Vitamin C* (min)5.000 mg
Zinc* (min – max)4.000 – 5.000 mg
Lactobacillus acidophilus (min)5×109 CFU/kg
Sufficient glucose anhydrous1 kg

Indication

Increase immunity, create immunity system and immune functionality, improve the effectiveness of vaccine

Prevent diseases caused by viruses and bacteria such as: blue ear disease (PRRS), diarrhea syndrome, swine fever, Gumboro disease, IB, ILT, ORT,…

Stimulate appetite, stimulate faster growth, increase livestock productivity, increase resistance for animals during disease treatment. Particularly effective for animal in nursery period.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed.

Poultry, waterfowl: 1g/10 kg body weight or 1g/2 liters of drinking water.

Swine and cattle: 1g/15-20 kg body weight or mix 1kg/ton of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả