Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

ANTI STRESS POULTRY

ANTI – STRESS, ANTI – HEAT

SUPPLEMENT ELECTROLYTES IMEDIATELY

Description

Composition

Sodium (min-max)1.2 – 1.8%
Magnesium (min-max)0.45 – 0.75%
Potassium (min-max)4.8 – 7.5%
Chloride (min – max)6.7 – 10.5%
Manganese (min-max)5.400 – 7.200 mg
Zinc (Zn) (min-max)6.000 – 8.400 mg
Sufficient Sorbitol1 liter

Indication

Liquid complex immediately provides mineral salts, electrolytes, prevent dehydration and prevent high temperature for animals.

Re-establishs electrolyte balance in cases of heat stress in animals.

Provides electrolytes, trace elements and rehydration in case animals have diarrhea or dehydration.

Increases resistance, reliefs stress when weather changes, moving barns, transportation, epidemics, peak productivity, vaccination…

Dosage & administration

Dissolve ANTI STRESS POULTRY with drinking water.

General dosage: 1 – 2 liters/1.000 liters of drinking water.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả