Các giải pháp để phát triển và phục hồi bền vừng ngành chăn nuôi lợn 2021

1. Các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; các văn bản chỉ đạo tái đàn, tăng đàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

2. Có chính sách về lãi suất tiền vay, chính sách về đất đai cho người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn, chăn nuôi ATSH theo chu kỳ sản xuất.

3. Hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng các tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với vai trò của Doanh nghiệp làm trọng tâm trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

4. Tăng cường năng lực cho các cơ sở nuôi giữ giống, quản lý và sản xuất giống theo tháp giống, tăng tỷ lệ chọn giống, nâng cao năng suất sinh sản của đàn nái hiện có, tăng cường năng lực sản xuất giống tại chỗ để có con giống với giá thành hạ, an toàn dịch bệnh.

5. Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, cơ sở giết mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ lợn xuất chuồng đến người tiêu dùng, bảo đảm lợi ích của người chăn nuôi, người cung ứng và người tiêu dùng; kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất, nhập khẩu lợn giống, lợn thịt và các sản phẩm thịt lợn trái phép. Có các giải pháp thiết thực để hạ giá thành con giống và thịt lơn hơi lấy thịt; tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thit lợn so với các sản phẩm thịt khác sản xuất trong nước và so với thịt lợn nhâp khẩu.

6. Chỉ đạo xây dựng ngành hàng thịt lợn theo các chuỗi liên kết, khép kín từ sản xuất đến giết mổ, phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam có ít nhất 15 chuỗi sản xuất liên kết lớn. Xây dựng các vùng ATDB quy mô lớn, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 

TS Đoàn Xuân Trúc

Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam

Nguồn: Nhà Chăn nuôi